c:TCMario » (Deleted) » (41)

1 2 3
Amelia(@c:Amelia0603)

晚安


f:Ying Zhong Pan(@f:893448044145187)

哈哈,快去睡觉吧(¦3[▓▓]


TCMario(@c:TCMario)

晚安


f:Ying Zhong Pan(@f:893448044145187)

时代是在进不


f:Ying Zhong Pan(@f:893448044145187)

对,很多人不敢面对


f:Ying Zhong Pan(@f:893448044145187)

但我们中国人,就是不甘心,其实有些历史事件,是中国崛起的动力


f:Ying Zhong Pan(@f:893448044145187)

我们当时落后就是要挨打,这句还是中国的名言


f:Ying Zhong Pan(@f:893448044145187)

一定要看清楚真正的事实


f:Ying Zhong Pan(@f:893448044145187)


f:Ying Zhong Pan(@f:893448044145187)

都是那些抗日片做的


f:Ying Zhong Pan(@f:893448044145187)

一代人换了一代人


f:Ying Zhong Pan(@f:893448044145187)

有必要么


f:Ying Zhong Pan(@f:893448044145187)

对啊
我是不喜欢很多国人那种仇日心态


f:Ying Zhong Pan(@f:893448044145187)

日本很多人都很好


f:Ying Zhong Pan(@f:893448044145187)

来,有情男嘉宾讲一下你的情感经历


f:Ying Zhong Pan(@f:893448044145187)

我想去日本


f:Ying Zhong Pan(@f:893448044145187)

五年没回国了
思念


f:Ying Zhong Pan(@f:893448044145187)

什么情况


f:Ying Zhong Pan(@f:893448044145187)

我读书少,无法描述家境的窘迫


f:Ying Zhong Pan(@f:893448044145187)

我家里很可怜,尽量多给点投票吧


Page Top